NOVÁ VÝZVA PRE ROK 2023

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UPOZORNENIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VÁŽENÍ ŽIADATELIA,
PRE VYSKOKÝ ZÁUJEM ŽIADATEĽOV O FINANČNÚ PODPORU ZO ZVF 5/2023
FORMOU DOTÁCIE Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU,
SEKRETARIÁT ZVF PREDLŽUJE TERMÍN NA PODANIE ŽIADOSTI DO 25.5.2023

Poskytnutie finančnej podpory formou dotácie.

Dovoľujeme si vás informovať, že realizácia 5. ročníka bude podporená prostredníctvom Environmentálneho fondu.

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Dňa 27. 2. 2023 Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť ZVF v zmysle § 4 ods.1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Svoje projektové zámery môžete podávať prostredníctvom webovej aplikácie  na prihlasovanie, pričom bližšie informácie k samotnej žiadosti, povinným prílohám nájdete v Usmernení pre žiadateľov o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z Environmentálneho fondu.

Viac informácií nájdete na tejto stránke v časti Dotácia ZVF 2023.

V prípade, že nenájdete odpovede na svoje otázky, kontaktujte nás.


Ewobox - logo

Žiadateľ, neskôr príjemca dotácie je povinný svoje výstupy zverejniť na portáli environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety www.ewobox.sk