Informácie pre rok 2022

Vážení žiadatelia,
dovoľte informovať Vás, že od roku 2022 dochádza k zmene v procese fungovania ZVF. Realizácia 4. ročníka bude podporená prostredníctvom Environmentálneho fondu na základe „Rozšírenia špecifikácie činnosti podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť ZVF“ v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

PODPOROVANÉ ČINNOSTI ZVF NA ROK 2022

 • Činnosť  ZVF1: 
  Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov  v téme odpady a prechod na obehové hospodárstvo   

 • Činnosť  ZVF 2:
  Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov  v téme predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a znečisťovania ovzdušia       

 • Činnosť  ZVF 3:
  Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov  v téme podpora a ochrana biodiverzity 

MAXIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE

Pre činnosť ZVF1, ZVF2, ZVF3:

 • je výška maximálnej žiadanej dotácie 5 000,00 EUR
  pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

 

Ewobox - logo

Žiadateľ, neskôr príjemca dotácie je povinný svoje výstupy zverejniť na portáli environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety www.ewobox.sk